Organisatie

De gemeente ontleent haar bestaan aan het (be)dienen van de lokale samenleving, de gemeente is van en voor de inwoners. Ontwikkelingen als de participatiesamenleving, individualisering, digitalisering, mondigheid en door nieuwe taken die bij de gemeente zijn ondergebracht, vragen een aanpak waaruit van buiten naar binnen wordt gekeken. Hier komt ook het uitgangspunt dat de inwoner centraal staat vandaan. Vooral door te kijken waar de eigen kracht van de inwoner kan worden benut of kan worden aangesproken. Het gaat daarbij om het benutten van kansen en mogelijkheden, waarbij het fysieke en sociale domein samenkomen. De gemeente heeft als taak maatschappelijke initiatieven te waarderen en te faciliteren en waar nodig barrières weg te nemen. Daarbij biedt de gemeente ruimte en (financiële) ondersteuning. De inwoner verwacht steeds meer dat de gemeente gelijksoortige bejegening, service en dienstverlening biedt. Die gaat er steeds meer van uit dat medewerkers onderling op de hoogte zijn van zaken die bij de inwoner samenkomen.

Onze missie en visie luidt als volgt:
Wij zijn een betrouwbare en dienstverlenende organisatie, gericht op mens en omgeving. De gemeente toont zich bewust verantwoordelijk voor het welzijn van de samenleving. Op de organisatie van de gemeente kan het bestuur bouwen evenals de inwoners, bedrijven, instellingen en toeristen die er graag een beroep op doen. De medewerkers van de gemeente zijn trots op hun organisatie en de resultaten die worden bereikt.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • De behoefte en opgave van de maatschappij zijn het uitgangspunt voor ons handelen;
  • Wij maken helder waar de gemeente wel over gaat en waar niet;
  • De gemeentelijke organisatie is wendbaar en kiest voor iedere opgave een passende strategie en aanpak;
  • Bij al onze contacten binnen en buiten de gemeente zijn wij open, welwillend en wellevend;
  • Wij onderhouden goede relaties met onze samenwerkingspartners. Wij zijn gericht op het belang van Heemskerk, maar zeker ook op de grotere samenhang waarvan wij deel uitmaken;
  • Bij iedere samenwerking spreken wij duidelijk af waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.

Vanuit de drie domeinen, Bedrijfsvoering, Fysiek en Sociaal, sturen de domeinmanagers hun teamleiders aan. Integraliteit en samenwerken staan hoog op de agenda, net zoals het van buiten naar binnen werken. In de organisatie heerst een informele cultuur. Voorop staat het optimaal benutten van de kwaliteiten en vaardigheden van de medewerkers. Daartoe wordt er blijvend geïnvesteerd in een managementstijl die gericht is op coachen, motiveren en stimuleren van medewerkers. Zij worden in staat gesteld en gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Daarnaast staat plezier hebben in het werk voorop, gekoppeld aan een baan om trots op te zijn. De organisatie stelt constructieve intermenselijke relaties erg op prijs. Succes wordt gedefinieerd in termen van werksfeer en zorg voor de mensen. De organisatie hecht zeer veel belang aan teamwerk, participatie en consensus, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk en bewaakt de strategische link met het bestuur. Dit levert het volgende organogram op:

Organogram met ingang van 1 januari 2019
Organogram met ingang van 1 januari 2019

Heemskerk zoekt ...

Betrokken medewerkers voor betrokken inwoners

Heemskerk is een van oorsprong agrarisch dorp. Mede door de komst van Hoogovens (tegenwoordig Tata Steel) naar de regio IJmond is Heemskerk uitgegroeid tot een bloeiende gemeente. Ondanks de snelle ontwikkelingen zijn wij een hechte gemeenschap gebleven. Dat lees je bijvoorbeeld af aan het bovengemiddelde aantal vrijwilligers in verenigingen en buurten. Wij koesteren die betrokkenheid van de inwoners, die ons stimuleert om de gemeentelijke organisatie zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Wij leggen de lat dan ook hoog bij het nastreven van goede dienstverlening, resultaatgericht opereren en een transparante werkwijze. Voor een middelgrote gemeente hebben wij misschien wel een erg ambitieuze aanpak. Maar wij denken dat je bergen kunt verzetten met ca. 275 medewerkers die uit het goede hout gesneden zijn.

Daarom zoeken wij vrouwen en mannen die met ons mee willen denken en samenwerken. Met de organisatie, met het gemeentebestuur, maar vooral ook met de Heemskerker zelf en het lokale bedrijfsleven. Dus zoeken wij medewerkers voor wie betrokkenheid vanzelf spreekt.

Kom jij ons versterken?